新华字典便民查询
分享给小伙伴们:
输入汉字、拼音五笔仓颉郑码电码四角号码、笔顺编号均可查询

桡 桡的意思 桡什么意思 桡的读音 桡的解释

桡

繁体字 异体字
拼音 ráo náo 注音 ㄖㄠˊ ㄋㄠˊ
部首 部外笔画 6画总笔画 10画结构 左右结构
五笔 SATQ仓颉 XDJPU郑码 FHGR电码 2889
UNICODE 6861四角 45912区位码 7267笔顺 一丨ノ丶一フノ一ノフ

基本字义

(橈)

ráo ㄖㄠˊ

1、〔骨〕前臂靠大指一侧的骨头。

2、桨,楫。

其他字义

(橈)

náo ㄋㄠˊ

1、古同“挠”,削弱。

2、古同“挠”,打扰。

词性变化

橈 ráo

〈形〉

柔弱长艳 [tender and nice]

柔桡嫚嫚,妩媚纤弱。——司马相如《上林赋》

橈 ráo

〈名〉

(1)船桨 [paddle]

夫七尺之桡而制船之左右者,以木为资。——《淮南子·主术》

舟人依命,将船放到亭边,停桡稳缆。——《警世通言》

楫谓之桡。——《方言·九》

薜荔柏兮蕙绸,荪桡兮兰旌。——《楚辞·湘君》。王逸注:“桡,船小楫也。”

(2)又如:桡楫(船桨);桡贩子(受雇为人划桨的船工)

(3)指小船 [boat]。如:桡客(船家);桡姬(船家女)

详细字义

橈 ráo

〈动〉

(1)曲木;木头弯曲;泛指弯曲 [bend]

桡,曲木。从木,荛声。——《说文》

栋桡。——《易·大过》

竿木桡。——《列子·汤问》

桡之以视其鸿杀之称也。——《考工记·矢人》

(2)又如:桡木(曲木。使木弯曲);桡曲(弯曲曲木)

(3)扰动;搅乱 [disturb]。如:桡教(桡乱);桡乱(扰乱,搅乱)

(4)屈服 [yield]

重死持义而不桡,是士君子之勇也。——《荀子》

(5)又如:桡辞(屈服的言词)

(6)屈弱,削弱 [weaken]

上已桡功臣。——《史记·萧相国世家》

汉王恐忧,与 郦食其谋桡 楚权。——《史记·留侯世家》

(7)又如:桡败(挫败);桡折(摧折)

英汉互译

oar

康熙字典

【辰集中】【木部】

《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》女敎切,音閙。《說文》曲木。《周禮·冬官考工記》輈人惟轅,直且無橈也。

又枉也。《禮·月令》命有司申嚴百,毋或枉橈。

又弱也。《易·大過》棟橈,凶。《前漢·高帝紀》與酈食其謀橈楚權。

又散也。《易·說卦傳》橈萬物者莫疾乎風。

又摧折也。《左傳·成二年》畏君之震,師徒橈敗。

又層橈,屋飾也。《淮南子·本經訓》夭矯曾橈。

又柔橈,骨體耎弱也。《司馬相如·上林賦》柔橈嫚嫚,嫵媚纖弱。《揚子·方言》自關而西,凡物小謂之孅橈。

又《集韻》《韻會》《正韻》女巧切,音橈。亂也。

又《集韻》爾紹切,音獶。亦曲木。

又《唐韻》《集韻》《韻會》如招切,音饒。楫也。《博雅》楫謂之橈。《後漢·岑彭傳》直進樓船冒突露橈數千艘。《註》露橈,露楫在外,人在船中。

又《集韻》尼交切,音鐃。曲也。

據考證:〔《周禮·冬官考工記》其覆車也,轅直且無橈也。〕謹按所引非原文。謹照原文改輈人惟轅直且無橈也。

说文解字

清代陳昌治刻本『說文解字』

【卷六】【木部】橈

曲木。从木堯聲。女教切

清代段玉裁『說文解字注』

曲木也。引伸爲凡曲之偁。見周易,考工記,月令,左傳。古本無從手撓字。後人肊造之以別於橈。非也。從木。堯聲。女敎切。二部。

方言集汇

粤语:naau4

潮州话:而妖5而腰5,riou5riê5(jiôujiê)[饶平、揭阳、潮阳]riao5rio5(jiâujiô)

English

bent or twisted piece of wood

新华字典为您提供桡,桡的意思,桡什么意思,桡的读音,桡的解释,桡字的意思,桡字什么意思,汉字桡的意思,桡怎么读,桡字拼音,桡字组词,桡字笔顺,桡字五笔,桡字部首,桡字区位码,桡字成语
如果觉得 新华字典 不错,请分享给大家!
便民查询 全部工具
日常生活: 银行卡号归属地 手机号码归属地 电话号码归属地 身份证号码验证 人民币存款利率表 下载地址转换 北京时间 大学查询 汽车车标大全 快递查询 国家地区查询 升降旗时间 2020年放假安排 货币汇率查询 天气预报查询 常用电话号码 河南网通算号器 电费计算器 日期差计算 网速测试 邮编查询 国内长途电话区号 家常菜谱大全 数字大写转换 今日油价 个税计算器 国际天气预报 莆田系医院 亲属关系计算 台湾邮编查询 空气质量 (共33个) 占卜求签: 姓名缘分测试 指纹运势查询 生男生女预测 预测吉凶 称骨算命 黄大仙灵签 六十四卦金钱课 观音灵签 诸葛神算 妈祖天后灵签 关帝灵签 吕祖灵签 车公灵签 王公祖仔灵签 月老灵签 文王神卦 灵棋经 二十八星宿算命 佛祖灵签 月老姻缘签 周公灵签 财神爷灵签 (共22个) 民俗文化: 老黄历 十二生肖属相查询 历史上的今天 万年历 周公解梦大全 歇后语大全 百家姓 民间谚语 二十四节气表 历史朝代表 解密生日 名人名言名句大全 古兰经 基督教圣经 三字经 地母经 佛教辞典 (共17个) 交通出行: 全国各地车牌号查询 车辆违章查询 世界时差查询 机场三字码查询 实时交通路况 地铁线路图 车牌限行查询 列车时刻表 火车票代售点 中国电子地图 交通标志 (共11个) 学习应用: 在线输入法 成语大全 科学计算器 圆周率 汉字简体繁体转换 汉字拼音查询 在线编码解码 新华字典 摩尔斯电码 存储换算器 时间换算器 英文名 在线翻译 长度换算器 温度换算器 重量换算器 体积换算器 功率换算器 面积换算器 压力换算器 热量换算器 五笔字根表 区位码查询 笔画数查询 汉字部首查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 中文电码查询 四角号码查询 汉语词典 诗词大全 近义词大全 反义词大全 在线组词 英文缩写大全 (共35个) 休闲娱乐: 数字吉凶预测 脑筋急转弯 中华谜语大全 竖排古文 火星文转换 人品计算器 QQ价值评估 外星体重 外星年龄 在线弹钢琴 愚人节 在线拆字 笑话大全 绕口令大全 (共15个) 站长工具: IP地址查询 密码强度检测 时间戳转换 ASCII码对照表 HTML/JS互转 BASE64加密解密 MD5加密解密 进程查询 网站速度测试 域名证书生成器 二维码生成器 颜色代码表 HTML特殊符号 CSS在线解压缩 JS在线解压缩 在线调试HTML代码 密码生成器 (共19个) 身体健康: 女性安全期自测 预产期自测 体质指数 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 生星座宝宝 身高计算器 血型与性格 (共15个)